ارتباط با مرکز

آدرس : فلکه حسابی - پردیس دانشگاه علوم پزشکی - معاونت درمان -

مدیریت هماهنگی و نظارت بر شبکه آزمایشگاهها

 

کد پستی :

 

تلفن مستقیم و فاکس :33294393-054

داخلی 1345

 


سایر

محتوای مرتبط