تاریخ برگزاری کارگاه

با همکاری مدیریت محترم مرکز حوادث وفوریتهای پزشکی دانشگاه کلاس امداد ونجات جهت همکاران آزمایشگاه مرجع سلامت دانشگاه در محل آزمایشگاه مذکور در سالن حکیم جرجانی در تاریخ 98/9/16 برگزار شد


برنامه های آموزشی

محتوای مرتبط