تک رشته ای

 

نام و نام خانوادگی

 

رشته

محل مسئولیت

آقای دکتر مصطفی منتظر ظهوری دکترای ژنتیک پزشکی PND
خانم آنوش نقوی دکترای ژنتیک پزشکی سیتوژنتیک
آقای دکتر رامین سراوانی دکترای بیوشیمی بالینی آزمایشگاه بیمارستان علی اصغر
آقای دکتر محمد بکائیان دکترای میکروبشناسی آزمایشگاه بیمارستان بوعلی
آقای دکتر محسن سراوانی دکترای بیوشیمی آزمایشگاه بیمارستان بوعلی
آقای دکتر شهرام شهرکی دکترای میکروبشناسی آزمایشگاه بیمارستان  علی بن ابیطالب (ع)
آقای دکتر حسینعلی خزاعی دکترای ایمنولوژی  آزمایشگاه بیمارستان  علی بن ابیطالب (ع)
آقای دکتر علیرضا نخعی دکترای بیوشیمی آزمایشگاه بیمارستان  علی بن ابیطالب (ع)
آقای دکتر ابراهیم علیجانی دکترای ایمنولوژی آزمایشگاه بیمارستان  علی بن ابیطالب (ع)
آقای دکتر علیرضا سلیمی خراشاد دکترای قارچ شناسی آزمایشگاه بیمارستان  بهاران
آقای دکتر هادی میراحمدی دکترای انگل شناسی آزمایشگاه بیمارستان  علی بن ابیطالب (ع)
خانم دکتر طاهره خلیلی  دکترای بیوشیمی  آزمایشگاه مرجع سلامت
خانم دکتر سعیده سلیمی دکترای بیوشیمی آزمایشگاه مرجع سلامت
خانم دکتر سمانه عبدالهی دکترای انگل شناسی آزمایشگاه مرجع سلامت
آقای دکتر ناصر کیخا دکترای قارچ شناسی آزمایشگاه بیمارستان بوعلی
آقای دکتر حسین شهریاری دکترای ایمنولوژی آزمایشگاه کلنیک عدالت
آقای دکتر مهدی زند حقیقی دکترای میکروب شناسی آزمایشگاه کلنیک عدالت
آقای دکتر امینی دکترای میکروب شناسی آزمایشگاه بیمارستان دارالشفاء میرجاوه

مسئولین آزمایشگاهها

محتوای مرتبط