آزمایشگاه

 

مسئولین فنی آزمایشگاه

 

 

آقای علیرضا سلیمی خراشاد

دکترای قارچ شناسی پزشکی

09153413245

Salimi35ali@yahoo.com

 

آقای سروش دبیری

دکترای قارچ شناسی پزشکی

09151411000

Dabiri557@yahoo

 

 

a alnabi@yahoo.com

09155141814

دكتر ال نبي

آزمايشگاه خصوصي  پرديس

1

Az  rafiee@gmail

09131941088

دكتر رفيعي

آزمايشگاه خصوصي  ايرانيان

2

fsameni@yahoo.com

09123897152

دكتر فرزانه ثامني

آزمايشگاه خصوصي  دانش

3

Heydari3688@gmail.com

09155187923

دكتر فاطمه حيدري

آزمايشگاه خصوصي  دكتر حيدري

4

Mehdijahan88@yahoo.com

09153416634

دكتر جهانتيغ

آزمايشگاه خصوصي  پاستور

5

niazi@zaums.ic.ir

09153414509

دكتر نيازي

آزمايشگاه خصوصي  توحيد

6

 

 

دكتر پرنیانی

آزمايشگاه خصوصي  آريا

7

Hejrani  h@yahoo.com

09155032706

دكتر حيراني مقدم

آزمايشگاه خصوصي اميد

8

www.farabilab@gmail.com

 

 

آزمايشگاه خصوصي  فارابي

9

Vahabrekaby@gmail.com

Vahabrekaby@yahoo.com

09123247864

دكتر ركابي

آزمايشگاه خصوصي  پارس سراوان

10

 

 

دكتر پذیرا

آزمايشگاه خصوصي  دكتر نجاتي خاش

11

Niloo.tayari@yahoo.com

09121881782

خانم دكتر طياري

آزمايشگاه خصوصي صدف چابهار

12

Torkamanipour.behzad@gmail

 

دكتر تركماني پور

آزمايشگاه خصوصي بهار چابهار

13

Hejrani  h@yahoo.com

Razi-hamid  hejrani

09121780190

دكتر هجراني مقدم

آزمايشگاه خصوصي رازي

 

drmohamadzadeh@gmail

hamisnlab@yahoo.com

09151416153

دكتر محمد زاده

آزمايشگاه خصوصي  سينا

 

mehran.laboratory@gmail.com

09155431253

دكتر اسماعيل  صانعي مقدم

آزمايشگاه خصوصي  مهران

 

Dabiri557@yahoo

09151411000

دكتر سروش دبيري

آزمايشگاه خصوصي دكتر دبيري

 


مسئولین آزمایشگاهها

محتوای مرتبط