پاتولوِژیست

مسئولین پاتولوژی

خانم دكتر آنیتا آل نبي

آزمايشگاه خصوصي  پرديس

خانم دكتر آزیتا رفيعي

آزمايشگاه خصوصي  ايرانيان

خانم دكتر فرزانه ثامني

آزمايشگاه خصوصي  دانش

خانم دكتر فاطمه حيدري

آزمايشگاه خصوصي  دكتر حيدري

آقای دكتر مهدی جهانتيغ

آزمايشگاه خصوصي  پاستور

آقای دكترعباسعلی نيازي

آزمايشگاه خصوصي  توحيد

آقای دكتر احمدی

آزمايشگاه خصوصي  آريا

آقای دكتر حيراني مقدم

آزمايشگاه خصوصي اميد

آقای دكتر حيراني مقدم

آزمايشگاه خصوصي  فارابي

خانم دکتر مریم نوحی    

آزمايشگاه خصوصي  پارس سراوان

آقای دكتر سیدامین حسینی

آزمايشگاه خصوصي  دكتر نجاتي خاش

خانم دكتر نیلوفر طياري

آزمايشگاه خصوصي صدف چابهار

آقای دكتر بهزاد تركماني

آزمايشگاه خصوصي بهار چابهار

 


مسئولین آزمایشگاهها

محتوای مرتبط