1400/07/24
نصب نرم افزار جامع آزمایشگاهی در مراکز جامع سلامت دانشگاه
نصب نرم افزار جامع آزمایشگاهی در مراکز جامع سلامت دانشگاه
استقرار نرم افزار جامع آزمایشگاهی تحت وب در آزمایشگاههای روستایی دانشگاه
1400/07/04
کمیته بهره وری شهریور 1400
کمیته بهره وری شهریور 1400
1400/05/05
جلسه هماهنگی با مسئولین فنی آزمایشگاه ها
جلسه هماهنگی با مسئولین فنی آزمایشگاه ها
1400/03/12
جلسه بهره وری پرسنل آزمایشگاه
جلسه بهره وری پرسنل آزمایشگاه
1400/03/10
شروع به فعالیت مجدد صفحه حاضر
شروع به فعالیت مجدد صفحه حاضر
1398/10/07
لزوم آمادگی و پاسخ آزمایشگاهی در بلایا و فوریت ها
لزوم آمادگی و پاسخ آزمایشگاهی در بلایا و فوریت ها
1398/09/16
برگزاری کلاس امداد ونجات و آشنایی با فوریت های پزشکی جهت همکاران آزمایشگاه مرجع سلامت دانشگاه
برگزاری کلاس امداد ونجات جهت همکاران آزمایشگاه مرجع سلامت دانشگاه