1398/09/16
برگزاری کلاس امداد ونجات و آشنایی با فوریت های پزشکی جهت همکاران آزمایشگاه مرجع سلامت دانشگاه
برگزاری کلاس امداد ونجات جهت همکاران آزمایشگاه مرجع سلامت دانشگاه
با همکاری مدیریت محترم مرکز حوادث وفوریتهای پزشکی دانشگاه کلاس امداد ونجات جهت همکاران آزمایشگاه مرجع سلامت دانشگاه در محل آزمایشگاه مذکور در سالن حکیم جرجانی در تاریخ 98/9/16 برگزار شد